Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Lagar
 Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Lagar

LAGAR.

Här kommer jag att lägga in aktuella lagar i mina ärenden.

Tillsvidare gå till gamla startsidan

Aktiebolagslagen

Alkohollagen

Arbetsmiljölagen

Brottsbalken

Delegationsordning för Norrköpings kommun

Förvaltningslagen 1986:223

Kommunallagen 2017:725

Organisatorisk och social arbetsmiljö  AFS 2015:4

Personuppgiftslagen PUL 1998:204

Preskriptionslag   

Regeringsformen

Semesterlag

Skadeståndslagen

Jordabalken

Jäv och mutor

Jäv och mutor vägledning

Kommmunallag

Kommunallagen 5 kap

Kommunallagen 5 kap sid 10-18 om jäv

Kontrollavgift   Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Om mutor och jäv en vägledning för offentliganställda.

Plan och bygglagen

Offenlighets och sekretesslag

Provanställning

Miljöbalken

Skadeståndslag

Trafikförordningen

Trafiksäkerhetsverkets författningssamling om utmärkning mm

Vägmärkesförordningen

Propositioner.

Delegationsordning

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Lagar1 Lagarx

Arbetsmiljölagenx

UA-33010871-1  

UA-33010871-1