21-10-08 e-post till Anders Barkstedt

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Bygglovkontoret I Norrköping, brukar förneka olika bygglov. Man började att förneka mina bygglov i riggade nämnder 1996. Ansvariga politiker var Jan-Olov John(s)on och Jan-Erik Karls(s)on. Här förnekar man ett givet bygglov igen men vill inte förklara av vilken anledning bygglovet inte ska gälla. Men man lämnar inte ut ett nekande besked utan bara krånglar till det. Trots informationen nedan.

Hej bygglovsinspektör Anders Barkstedt!


Angående samråd Blyet 6 Lekia-huset.


Jag skrev till dig 25 aug 2021 och lämnade kopior på 3 st  lagakraftvunna beslut från Länsstyrelsen som visar att det redan finns bygglov för HANDEL på fastigheten Blyet 6 Lekiahuset. Där både restaurang och livsmedelsförsäljning ingår.

Du fick dessutom en kopia på hur Boverket ser på frågan nämligen att om det finns bygglov på fastigheten för HANDEL utan begränsningar . Där både restaurang och livsmedelsförsäljning ingår. Där jag ville veta din syn på detta.


Du kan se hur jag skrev här  https://tunaforsnytt.se/brev-pressmeddelanden/anders-barkstedt-21-08-25.html

Politiskt ansvariga har varit Lars Stjernkvist(S), Olle Vikmång(S), Maria Sayler(S) och Lasse Karlsson(S).

Dina chefer idag är Elin Lindqvist och Håkan Elm, men även Marita Eriksson har tidigare varit chef.

.


Ingen av dem vill bekräfta vad lagstiftarna, Boverket, Länsstyrelsen m.fl kommit fram till nämligen att bygglov för HANDEL oavsett vilken typ av HANDEL det är. Så innebär bygglov för HANDEL även bygglov för restaurang och livsmedel.


Norrköping har satt konkurrensen ur spel sedan början av 1900-talet. Man även efter 1992 när lagstiftarna i princip gjorde det omöjligt att särskilja olika typer av HANDEL från varandra om det inte fanns synnerliga skäl.


Nu har Du på min begäran kallat till samrådsmöte 21-10-11 kl 10:30. med anledning av att vi fått bygglov för restaurang. För att ett bygglov ska bli juridiskt bindande så krävs det i regel bl.a. ett samråd med startbesked samt en slutbesiktning. Ni har genom att förhala hela beslutsprocessen bl.a. genom att indirekt påstå att bygglov för HANDEL utan begränsningar finns, men att det inte gäller för restaurang och livsmedel. Detta har åsamkat hyresvärden mig m.fl. stora ekonomiska förluster/kostnader, som flera handläggare/politiker är personligt ansvariga för.  


Byggsamråd krävs inte alltid, men för att underlätta och få ett avslut anser jag att ett samråd sammankallas per telefon där vi konstaterar att inga ändringar har gjorts och då kan slutbesiktning anses även vara gjord. Då får vi ett avslut utan att koppla in Länsstyrelsen m.fl. Ni kan dessutom göra ett avslut redan i dag med ett slutbesked utan att kalla oss.


Jag kan ta hand om ordförandeskapet eftersom du känner dig osäker på PBL lagstiftningen.


Vilka ska delta och vad ska tas med från byggherrens sida
 Av er föreslagen kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. 
Han är kallad
 Förslag på kontrollplan enligt 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen. Behövs ej eftersom inga byggnadstekniska ändringar behövs
 Brandskyddsbeskrivning och eventuella analytiska dimensioneringar. Behövs ej eftersom inga förändringar i byggnationen har vidtagits.
 Konstruktionsritningar ombyggnad (om det behöver göras avväxlingar för nya fönster eller om det ska göras andra ingrepp i bärande konstruktion) Behövs ej eftersom inga ändringar vidtagits.
 Vatten- och avloppsritningar ombyggnad Inga ändringar har vidtagits.
 Ventilationsritningar ombyggnad  Inga ändringar har vidtagit
 Värmeritningar ombyggnad  Inga ändringar har vidtagit
 Arbetstagaryttrande/skyddsombudsyttrande (skrivit av representant för arbetstagare som ska arbeta i restaurangen). Vi vet ännu inte vem som kommer att anställas
 Åtagande sakkunnig tillgänglighet (åtagande att granska utförandet) Eftersom att inga ändringar utförts så finns det inget att granska.


Du har fått följande fråga

Min fråga till dig som handläggare är att kan fastighetsägaren ändra mellan de verksamheter som då ingår i begreppet HANDEL t.ex. skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Eller rättare sagt gäller tidigare bygglovet för vad som ingår i HANDEL.


Du svarade så här:


Hej,

 

Jag är bygginspektör i ärendet och handlägger inte bygglovsfrågor. Vänligen ställ frågan till byglovsingenjören istället om du inte har gjort det tidigare.

 

Med vänliga hälsningar

Anders Barkstedt
Bygginspektör
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov
Norrköpings kommunMed vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.