Innehåll överklagande Blyet6

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Bygglov Blyet 6 Järngatan 19 INGELSTA


Överklagande av Bygg och miljöskyddsnämndens förnekande av att gällande bygglov för Blyet 6 inte innefattar bygglov för livsmedel.


 1. Länsstyrelsensbeslut 204-2650-96 att fastigheten Kvarntorp 1:3 hade bygglov för HANDEL pizzeria (REZA). 
 2. Länsstyrelsensbeslut 204-9764-96 att fastigheten Kvarntorp 1:3  hade bygglov för HANDEL pizzeria (Nino).
 3. Länsstyrelsensbeslut 204-7390-95 Länsstyrelsen undanröjer beslut om livsmedel. 
 4. Boverkets syn på HANDELS-begreppet på fastigheten Blyet 6 oktober 2020.
 5. Hemliga möten kallelse till ett av mötena.
 6. Hemliga möten vad som bestämdes
 7. Ärendekort
 8. Vakant
 9. Bekräftat bygglov för gym. På fastigheten Blyet 6.
 10. Utdrag från Boverket kunskapsbank.
 11. Bygglov för affärs och kontorshus på Blyet 6 2005-05-11
 12. Bygglov för restaurang på Blyet 6
 13. 1978 Dåvarande bygglovschefen Ingvar Strandell försöker förneka bygglov för UPPSTÄLLNING av husvagnar, på begäran av pensionerade socialdemokraten Enar Wahlund. Som ville charma sin nyfunna blomma!
 14. Norrköping Tingsrätts dom/utslag T 621 -16 Norrköpings kommun bekräftar indirekt att man vittnat falskt och lämnat direkt falska uppgifter i säkert mer än 30 ärenden/domstolar mm. Även om man enbart bekräftar att jag haft de bygglov som man till och från förnekat i mer än 20 år. Man bekräftade även att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån 1992 som man senare förnekade bl.a. i Vattendomstolarna.
 15. Olof Rydberg bekräftar till Granskningsnämnden för radio och TV att jag haft de bygglov som Kaj Almkvist förnekade i ett pressmeddelande
 16. Pressmeddelandet som ledde till en fällande dom i Granskningsnämnden.
 17. Granskningsnämndens utslag3 st lagakraftvunna domar som i princip säger att en ändring från husvagnsförsälning till livsmedel/restaurang inte kräver bygglov. 


Länsstyrelsens beslut 204-2650-96 att jag hade bygglov för HANDEL pizzeria (REZA). Tung fil


Länsstyrelsens beslut 204-9764-96 att jag hade bygglov för HANDEL pizzeria (Nino). Tung fil


Länsstyrelsens beslut 204-7390-95 Länsstyrelsen undanröjer beslutet om livsmedel. Tung filVarken f.d. KS-ordföranden Lars Stjernkvist (S) eller dagens KS-ordförande Olle Vikmång(S) reagerar, inte heller dagens ordförande för Bygg och miljöskyddsnämnden Maria Sayler (S).


Anna Amrén och byggnadsnämndens ordförande Maria Sayler vill bjuda in till ett möte. Men varför ska jag lyssna på dem om de inte klarar att tolka vad lagakraftvunna domar säger, eller vad Boverket anser. Jag vill naturligtvis ha ersättning för att lära dem hur nuvarande PBL ska tolkas.


Bygglov på Ingelsta har i många år givits i strid mot gällande detaljplan. En detaljplan som anger Norrköpings norra industriområde.

Plan: 0581K-22A:500

Även om ett bygglov ges i strid mot gällande detaljplan och vinner laga kraft (ingen överklagar) så gäller bygglovet för evinnerlig tid.


Sammanfattning av ansökningar och beslut om bygglov på Blyet 6 Järnagatn 19 Ingelsta.Bygglovshandläggaren Cecilia Aspling och f.d. bygglovchefen Marita Eriksson påstår som det måste uppfattas att bygglovet inte gäller och att en ändring till restaurang är en väsentlig ändring som kräver bygglov. Men de kan inte förklara på vilka grunder det givna bygglovet inte skulle gälla.


Att förneka ett bygglov så att fastighetsägaren inte kan utnyttja sin egendom strider dessutom mot Europakonventionen.


Artikel 17 - Rätt till egendom


1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.