Anders Barkstedt 21-08-25

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Bygglovkontoret I Norrköping, brukar förneka olika bygglov. Man började att förneka mina bygglov i riggade nämnder 1996. Ansvariga politiker var Jan-Olov John(s)on och Jan-Erik Karls(s)on. Här förnekar man ett givet bygglov igen men vill inte förklara av vilken anledning bygglovet inte ska gälla. Men man lämnar inte ut ett nekande besked utan bara krånglar till det. Trots informationen nedan.

Hej Byggnadsinspektör Anders Barkstedt !


Som jag ser så är du handläggare för fastigheten Blyet 6 f.d. Lekiahuset


De har ju sedan många år funnits ett bygglov för HANDEL  utan begränsningar på fastigheten.


Gällande förhandsbesked daterat 03-08-13  söktes för DETALJHANDEL/CAFÉ-GATUKÖK/SERVERING  Bygglov erhölls 05-05-11 för Uppförande av affärs och kontorshus.

 

SE boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna råd 2002:1

Ändringar av texten från 1996 har gjorts på grund av ändrad lagstiftning och vunna erfarenheter. Ladda ner

På sidan 90 framgår följande

 

H HANDEL. Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Handeln kan äga rum i småbutiker eller stora varuhus, inomhus eller utomhus, med eller utan biltillgänglighet osv. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag t.ex. skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Andra kontorslokaler än de som hör till handelsverksamheten ingår inte. Partihandel hör normalt till kategorin ”Lager”.


Den vid PBL-reformen 1987 införda möjligheten att specificera typ av detaljhandel i handel med livsmedel, skrymmande varor och övriga varor togs bort 1 april 1992. Syftet var att ge friare etableringsmöjligheter. Planbestämmelser som vunnit laga kraft före denna tidpunkt berördes inte och behöll sålunda sin rättsverkan oförändrad. De tidigare regleringsmöjligheterna återinfördes 1997. Kommunen måste emellertid numera förebringa en särskild utredning, varuförsörjningsplan e.dyl., som styrker att det finns skäl av betydande vikt för att en specificering skall kunna göras


Min fråga till dig som handläggare är att kan fastighetsägaren ändra mellan de verksamheter som då ingår i begreppet HANDEL t.ex. skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Eller rättare sagt gäller tidigare bygglovet för vad som ingår i HANDEL.


Om du skulle anse att bygglovet inte gäller för samtlig ingående grupper som skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Så vill jag ha kopia på de prejudikat eller lagrum som visar att bygglov för dessa grupper saknas.


Jag åberopar även tre lagakraftvunna domar som visar att kommunen felaktigt förnekat ändringar inom begreppet för HANDEL. 


https://tunaforsnytt.se/ls-beslut-reza.html

https://tunaforsnytt.se/ls-beslut-nino.html

https://tunaforsnytt.se/ls-beslut-livsmedel.html


Enligt dåvarande bygglovshandläggaren Olov Rydberg och bygglovschefen Bengt Johansson så var det politikerna Jan-Olov Johnson(S) och Jan-Erik Karlssons(S) m.fl. som låg bakom förnekandet av byggloven. 


Kommunen erkände efter ca 20 år indirekt att man lämnat falska uppgifter tom i domstolar. 

https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/domar-inneh-llsf-rteckning/dom-t-621.html


I dag är varje tjänsteman ansvarig för att lämna korrekt upplysningar i sin myndighetsutövning, även om man blir tillsagd. 

https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/domar-inneh-llsf-rteckning/dom-b-2768-10-tj-nstefel.html


Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.


Du svarade så här:


Hej,

 

Jag är bygginspektör i ärendet och handlägger inte bygglovsfrågor. Vänligen ställ frågan till byglovsingenjören istället om du inte har gjort det tidigare.

 

Med vänliga hälsningar

Anders Barkstedt
Bygginspektör
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov
Norrköpings kommun


Jag skickar nytt brev 21-10-08