Brev t samhällsbyggnad 21-03-12

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Brev till samhälsbyggnad m.fl.

Yttrande över Trafiksituationen Ingelsta


Svar på Samhällsplaneringens yttrandeE-post 21-03-12


Blyet 6 Trafiksituationen, kopia offentliga handlingar

Klas Adsell ÅBY klas@adsell.seTill samhällsbyggnadskontoret, Gunnar Cederberg, Lars Karlsson(S), Olle Vikmång (S), Maria Seyler (S), Reidar Svedahl, (L) och kopia till nämndens ledamöter men även till BMN:s ledamöter för att de ska fundera över om vi inte ska se till så alla enkelt kan läsa underliggande utredning.


Detta för att olika nämnder ska ha ett lättläst underlag för kunna göra en egen bedömning. Vi vet ju hur Norrköping(s) kommun kan besluta om de mest häpnadsväckande saker, som dessutom förankrats hos kommunstyrelsens kansli. 

Kopia till Tunaforsnytt!


Jag har gått igenom Utredningen & trafikanalys Ingelstaområdet. Utredningen på 71 sidor är som det brukar vara med kartor mm. som enbart den verkligt initierade kan förstå. (Små diagram och kartor som är svåra att läsa) Se bl.a. sidorna 38-62.


Det finns inget i utredningen som talar för trafikproblem i anslutning till Blyet 6 Lekiahusets tillfart. Utan trafikproblemen ligger väster om Stockholmsvägen. Det har varit trafikstockningar vid något tillfälle mellan Järnrondellen och Silverrondellen, riktning mot västra Ingelsta. Problemet orsakades av trafikproblem väster om Stockholmsvägen, och har inget med Blyet 6 att göra.

Pågående detaljplaner för Silvret 1,3,8,9 påverkar på intet sätt trafiken vid Blyet 6 Lekiahuset.

Pågående detaljplan för Reläet 18 har inte heller någon inverkan på trafiken vid Blyet 6.


Jag har själv dokumenterat trafiken vid rusningstid på Ingelstaområdet och mer kommer att dokumenteras. Det visar klart att det inte finns trafikproblem vid Blyet 6.


Eftersom det här ärendet i dag ligger hos Länsstyrelsen så framhåller jag att Yttrande SPN 2021/0060 219 är missvisande och/eller enbart är en partsinlaga för den som återigen ska försöka att ogiltigförklara ett beslutat och lagakraftvunnet bygglov som gäller för evinnerlig tid.


Vi vet att kommunen bl.a. under Jan-Olov Johnson(s) och Jan-Erik Karlsson(s) politiska ledning tidigare gjort detta ett flertal gånger med hjälp av kommunens jurister, efter HEMLIGA MÖTEN. Som var så hemliga så att deltagarna inte ens vågade lösa ut rekommenderade brev. Det innebär att dagens ledamöter i olika nämnder borde ifrågasätta allt material.


Jag vill av den anledningen ha svar och kopia på de handlingar och angivande var vi kan finna svaren på frågorna nedan:


  1. Hur de tre detaljplanerna kan påverka fastigheten Blyet 6 Lekiahuset.
  2. Att jag för en månad sedan fick beskedet att trafiken inte påverkar bygglovet för Blyet 6 Lekiahuset. På vilket sätt detta har ändrats, det vill jag se den handling som visar det eller hur man kommit fram till dagens yttrande i ärendet SPN 2021/0060!
  3. Vilka köbildningar inom området har eller kan påverka trafiken till och från Blyet 6 Lekiahuset. Det vill jag ha en kopia på det dokument/utredning som visar detta.
  4. Ni skriver att den aktuella lokalen utgör en lokal för handel med sällanköpsvaror. Var någonstans kan vi finna begränsningar i bygglovet för att inte gälla hela HANDELS-begreppet utan begränsningar till sällanköpsvaror.
  5. Enligt Plan och bygglagen och Boverket så får man inte utan noggranna utredningar begränsa HANDELS-begreppet. Jag vill ha en kopia på den handling lagrum som gör att Norrköpings kommun under en socialdemokratisk ledning med stöd från L, C och KD kan sätta sig över de lagar vi har.
  6. Kan vi få en kopia på den handling som visar hur en detaljplan kan påverka ett bygglov som redan har vunnit laga kraft. 
  7. Var i ÅF:s utredning kan vi hitta att det är sannolikt att det blir trafikproblem vid Blyet 6 Lekia-huset.
  8. Blyet 5 + 6 har ju samma infart. Kan vi få veta hur Ni utrett hur utryckningsfordon ska få en detaljplan och bygglov för detta. Av erfarenhet så vet jag att ambulansens problem ligger vid Silverrondellen. Tidigare hade vi även brandbilar stationerade på Blyet 5.
  9. Nu ska ju MAXI flytta in i fastigheten omedelbart söder om Blyet 6, f.d. COOP, Adeptern 3. Kommer Ni att försöka riva upp tidigare bygglovet för HANDEL med hänvisning till trafikfrågan.


Räkna med att den som ligger bakom detta har åsamkat skattebetalarna 500 000 kronor. Att fortsätta och hålla hen bakom ryggen kommer säkert att kosta minst 500 000 kronor till.


Förr eller senare får vi veta vem som egentligen står bakom den här karusellen och kostnaderna för den så vi får lyfta ut hen. Jag anser det uteslutet att så många inblandade tjänstemän kan vara okunniga om den lagstiftning de har att följa. 

Det yttersta ansvaret åvilar alltid KS ordföranden och kommundirektören.
Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.


Nya Tunaforsnytt för dig som vill att Norrköping ska vara ett föredöme. Plocka bort de tjänstemän och politiker som inte tar avstånd från brottslig verksamhet, och ersätter de drabbade. Norrköping styrs av (S) som blundar och tycker att det är OK att erkänna, om man slipper ersätta de drabbade, och att polisanmälan inte görs.  https://tunaforsnytt.se/ .