Lagar innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Lagar, ekonomiskt bistånd, innehållsförteckning
Aktiebolagslag ABL (2005:551)


Avtalslagen (1915:218)


Avbetalningsköp mellan näringsidkare  Lag (1978:599).


Brottsbalken (BrB)


Delgivningslag (2010:1932)


Ekonomiskt bistånd


Fordons registrering Förordning (2019:383) (FFRA)


Fastighetsbildningslag (FSB) Lantmäteriets (LM) handbok


Felparkeringsavgift lag om (1976:206) Gatumark. offentligrättslig.


Felparkeringsavgift Om kontrollavgift vid olovlig parkering Lag (1984:318) (LKOP) civilrättslig. Se även Parkering på tomtmark nedan.


Förordningen (2019:383) FFRA  se ovan Fordons registrering


Försäkringsavtalaslag (2005:104)


Förvaltningslagen (FV)


Föräldrabalk (1949:381)


Jordabalken 12 kap HYRA 12:56 Besittningsrätt Besittningsskydd 


Offentlig upphandling Lag om


Offentliganställdas straffansvar se även BrB 20 kap 1§


Offentlighet och sekretesslag OSL


Kommunala bostadsaktiebolag allmännyttiga Lag (2010:879)


Kommunallagen KL


Kontrollavgift Lag om 


Konsumentköplagen  (2022:260) KKöpL


Köplag (1990:931) KöpL


Kort om offentlig handling sekretess


Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ÅNGERRÄTT.


Miljöbalken (MB)


Offentlig upphandling Lag om


Olovlig parkering se Kontrollavgift. Parkering på tomtmark regler och konsumentråd 52 sid BoKunskap Sverker Thorslund SE även Felparkeringsavgift ovan


Parkering på tomtmark konsumentråd 6 sidor BoKunskap Sverker Thorslund SE även Felparkeringsavgift ovan


6 sid


Plan och bygglagen   PBL (2010:900)


Regeringsformen (RF) Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform


Rättegångsbalken (RB)


Sekretesslag (2009:400) Offenlighet och sekretesslag


Skadeståndslagen (SkL9


Trafikförordningen 


Vägtrafikkungörelse