Lagar innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Lagar innehållsförteckningBrottsbalken (BrB)


Felparkeringsavgift lag om


Förvaltningslagen (FV)


Jordabalken 12 kap HYRA 12:56 Besittningsrätt Besittningsskydd 


Offentlig upphandling Lag om


Kontrollavgift Lag om 


Kort om offentlig handling sekretess


Miljöbalken (MB)


Offentlig upphandling Lag om


Plan och bygglagen   PBL (2010:900)


Regeringsformen (RF) Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform


Rättegångsbalken (RB)


Skadeståndslagen (SkL9


Trafikförordningen 


Vägtrafikkungörelse