Lagar innehåll

Lagar innehållsförteckningBrottsbalken (BrB)


Förvaltningslagen (FV)


Jordabalken 12 kap HYRA 12:56 Besittningsrätt Besittningsskydd 


Lag om offentlig upphandling


Kort om offentlig handling sekretess


Plan och bygglagen   PBL (2010:900)


Regeringsformen Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform


Rättegångsbalken (RB)


Skadeståndslagen


Trafik