Bygglov Blyet 6 innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Bygglov Blyet 6 Järngatan 19 INGELSTA


Ingelstaområdet var  från början tänkt som Norrköpings NORRA INDUSTRIOMRÅDE. Men större delen av området utvecklades till ett HANDELSOMRÅDE. Med många besynnerliga bygglov. Där bygglovkontoret på olika sätt dribblar med egna benämningar för att främja liktänkandes syften. Vi vet ju hur kooperationen sedan början av 1900-talet har fått monopol på olika etableringar. Vilket i förlängningen hämmat konkurrensen, framförallt i Norrköping.


Där Norrköpings S-ledda kommunstyrelse och deras lierade sett till att det blivit dyrare priser för kommunens invånare, på grund av gräddfilen till kooperationen.


Nu ska MAXI etablera sig i gamla COOP-butiken i Ingelsta. Frågan blir ju då om Håkan Elm kommer att ta upp trafikfrågan med dem för att MAXI ska få etablera sig där.


Visst vore det enklare om alla hade samma rättigheter som våra grundlagar föreskriver.


I bland kan man undra över om Dan Eliasson styr Norrköping. Men det finns stora likheter mellan Dan Eliasson och Norrköping kommun(s) ledning.


Det är fullständigt klart att bygglovskontoret i Norrköping under många år har beviljat bygglov på Ingelstaområdet i strid mot gällande detaljplaner. I vart fall så länge som vi haft en röd styrande majoritet i kommunstyrelsen. Det har ändrats i orginalhandlingar till liktänkande mm. Eller kanske till den som haft rätt plånbok.


Här vill jag redovisa ett bygglov där jag som konsult har uttalat att ett bygglov för Blyet 6 (f.d. Lekiahuset) gäller för bl.a. restaurang, men även för skomakeri.


Enligt f.d. bygglovschefen Marita Eriksson, bygglovchefen Håkan Elm och bygglovshandläggare Cecilia Aspling. Så gäller inte bygglovet för Blyet 6 längre.


De har fått kopior på lagakraftvunna domar som i princip talar om att ett givet bygglov gäller för evinnerlig tid samt hur Boverket ser på det här. Men varken tjänstemän eller socialdemokratiska politiker bryr sig om sakargument utan vill utveckla av vilken anledning gällande lagar och regler inte gäller i Norrköping med vår röda S-styrda kommunstyrelse, med stöd från L, C, KD.


3 st lagakraftvunna domar som i princip säger att en ändring från husvagnsförsälning till livsmedel/restaurang inte kräver bygglov. 


Länsstyrelsens beslut 204-2650-96 att jag hade bygglov för HANDEL pizzeria (REZA). Tung fil


Länsstyrelsens beslut 204-9764-96 att jag hade bygglov för HANDEL pizzeria (Nino). Tung fil


Länsstyrelsens beslut 204-7390-95 Länsstyrelsen undanröjer beslutet om livsmedel. Tung filVarken f.d. KS-ordföranden Lars Stjernkvist (S) eller dagens KS-ordförande Olle Vikmång(S) reagerar, inte heller dagens ordförande för Bygg och miljöskyddsnämnden Maria Sayler (S).


Anna Amrén och byggnadsnämndens ordförande Maria Sayler vill bjuda in till ett möte. Men varför ska jag lyssna på dem om de inte klarar att tolka vad lagakraftvunna domar säger, eller vad Boverket anser. Jag vill naturligtvis ha ersättning för att lära dem hur nuvarande PBL ska tolkas.


Bygglov på Ingelsta har i många år givits i strid mot gällande detaljplan. En detaljplan som anger Norrköpings norra industriområde.

Plan: 0581K-22A:500

Även om ett bygglov ges i strid mot gällande detaljplan och vinner laga kraft (ingen överklagar) så gäller bygglovet för evinnerlig tid.


Sammanfattning av ansökningar och beslut om bygglov på Blyet 6 Järnagatn 19 Ingelsta.Bygglovshandläggaren Cecilia Aspling och f.d. bygglovchefen Marita Eriksson påstår som det måste uppfattas att bygglovet inte gäller och att en ändring till restaurang är en väsentlig ändring som kräver bygglov. Men de kan inte förklara på vilka grunder det givna bygglovet inte skulle gälla.


Att förneka ett bygglov så att fastighetsägaren inte kan utnyttja sin egendom strider dessutom mot Europakonventionen.


Artikel 17 - Rätt till egendom


1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.