Handel vad är det.

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Vad ingår i HANDEL


svarstjanst@boverket.se <svarstjanst@boverket.se>

16 okt. 2020 14:26

till klas

 

Hej Klas!

 

Tack för din fråga till Boverket.

 En detaljplan ska tolkas i enighet med den praxis som gällde när planen antogs. Se Äldre handböcker och vägledningar. Att lagen ändrats efter att detaljplanen ändrats har ingen betydelse för tolkningen.

 Jag har diskuterat din frågeställning med våra sakkunniga inom detaljplanering och de menar att det inte går att säga så mycket mer om detta då det rör sig om ett enskilt ärende och Boverket kan då enbart yttra sig på remiss från domstol eller regering.

Gällande förhandsbesked daterat 03-08-13  söktes för DETALJHANDEL/CAFÉ-GATUKÖK/SERVERING  Bygglov erhölls 05-05-11 för Uppförande av affärs och kontorshus.

 

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna råd 2002:1

Ändringar av texten från 1996 har gjorts på grund av ändrad lagstiftning och vunna erfarenheter. Ladda ner

På sidan 90 framgår följande

 

H HANDEL. Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Handeln kan äga rum i småbutiker eller stora varuhus, inomhus eller utomhus, med eller utan biltillgänglighet osv. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag t.ex. skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Andra kontorslokaler än de som hör till handelsverksamheten ingår inte. Partihandel hör normalt till kategorin ”Lager”.


Den vid PBL-reformen 1987 införda möjligheten att specificera typ av detaljhandel i handel med livsmedel, skrymmande varor och övriga varor togs bort 1 april 1992. Syftet var att ge friare etableringsmöjligheter. Planbestämmelser som vunnit laga kraft före denna tidpunkt berördes inte och behöll sålunda sin rättsverkan oförändrad. De tidigare regleringsmöjligheterna återinfördes 1997. Kommunen måste emellertid numera förebringa en särskild utredning, varuförsörjningsplan e.dyl., som styrker att det finns skäl av betydande vikt för att en specificering skall kunna göras