Vattendomstolen protokoll 94-11-11

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Här kan du läsa protokollet till Vattendomen om kulverteringen av Torshagsån 1992. Domen är från 1994-11-11, där vi dessutom erbjuder oss att hjälpa till med fiskevandringen från det stora hindret. Trumman under Nyköpings vägen Kommunen sa NEJ.

Kommune företrädes av Chefsjuristen Ulf Riismark (UR) chefsarkitekten Nils Ryman (NR) och kommunekologen Kaj Almqvist (KA).


NR sid 4  Förnekar att jag haft byggnadslov (permanenta) vilket kommunen bekräftar efter 20 år i dom T 621-16

Klas Adsell sid 5 Förklarar att kommunen mätte upp hur å-fåran låg i förhållande till planen 14 dagar innan vi kulverterade.

NR sid 5, menar att  även det som inte var inritat i planen skulle vara i planen. (Hur ska den enskilde kunna veta detta). Sedan menar han att ett område som är klassat som högt naturvärde och att området går fram till Nyköpingsvägen (enligt kartan så går området fram till järnvägen alltså 300 meter från min tomtgräns. Han förnekar att jag överhuvudtaget pratat med kommunen innan jag kulverterade. Men det konstaterades tom. att kommunen gett klartecken till kulverteringen, vid medlingssamtal mellan kommunen och Klas Adsell och konstaterades även i en dom/beslut från Norrköpings Tingsrätt T 621-16


Klas Adsell sid 6 Jag förklarar att jag inte sett någon vandringsfisk uppströms trumman under Nyköpings vägen. Senare har det visat sig att vandringsfisken (öringen) kunde passera både vägtrumman och kulverteringen. Det stora problemet var vägtrumman som var fellagd under Nyköpingsvägen. ( Trumman lutade vilket inte en vägtrumma ska göra.)


Tenglin anser attatt det är omöjligt för fisken att passera vägtrumman och kulverteringen vilket var fel. Han menar på sidan 14 att man tar bort turbinen. Det erbjöd vi kommunen att göra men miljökoordinator Eva Lindahl sa NEJ.


UR säger att det är ett önskemål från kommunens sida att turbinen ska tas bort.


Klas Adsell visar (se sid 15) en uppförstorad bild på kartan som visar att gränsen för högt naturvärde går vid järnvägen ca 300 m nedströms min tomtgräns/Nyköpingsvägen.


Senare kontaktade jag protokollföraren och frågade henne varför inte mitt uttalande att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Hon lyssnade igenom banden och återkom med att hon uppfattat uttalande som något jag enbart sa i förbigående. Hon hade alltså hört det.