Domar innehållsförteckning

Domar innehållsförteckningNorrköping(s) kommun erkänner efter ca 20 år. Att man med under Jan-Olov Johnsons tid som ansvarigt kommunalråd, som det måste förstås. Att man lämnat falska uppgifter i Klas Adsells ärenden. Kommunstyrelsens orförande Lars (S)tjernkvis anser inte att kommunen kan betala trots att Klas Adsell betalar självrisken. Socialdemokratisk SOLIDARITET, Domen T 621-16


1994-11-11 Vattendom som gav Klas Adsell i efterhand lagligförklaring till en kulvertering, som man sedan förnekade att man gett klarsinal till i 20 år. Det är väl den solidaritet man har som socialdemokrat i Norrköping. Kommunalrådet Jan -Olov Johnson(S) överklagade domen till Vattenöverdomstolen.


Tre lagakraftvunna domar från Länsstyrelsen som visar vad som ingår i ett bygglov för HANDEL.


Länsstyrelsens beslut 204-2650-96 att jag hade bygglov för HANDEL pizzeria (REZA). Tung fil


Länsstyrelsens beslut 204-9764-96 att jag hade bygglov för HANDEL pizzeria (Nino). Tung fil


Länsstyrelsens beslut 204-7390-95 Länsstyrelsen undanröjer beslutet om livsmedel. Tung fil


Hur Boverket ser på vad som ingår i HANDEL.


Hovrätten för Västra Sverige. En dom som visar att både tjänstemän och politiker har ett ansvar av att följa gällande regler och lagar. Vilket inte varit så vanligt i Norrköping sedan valet 1994. Dom B 2768-10